Na Beogradskom sajmu se od 12. do 14. oktobra održavaju dve srodne i veoma značajne manifestacije – 12. Međunarodni sajam energetike i 13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair. Učesnici ovih poslovnih manifestacija su izlagači koji predstavljaju značajan deo privrede iz energetskog i ekološkog sektora.

DIVISION VISUAL SOLUTIONS

Kompanija DIVISION VISUAL SOLUTIONS specijalizovana je u oblasti projektovanja i implementacije savremenih, profesionalnih vizuelnih rešenja, a kao zvanični distributer japanske kompanije Mitsubishi Electric za Srbiju i Balkan, nudi kompletna rešenja za opremanje kontrolno komandnih soba i dispečerskih centara. Nadgledanje procesa, dostupnost svih podataka i redundantnost instaliranog sistema omogućavaju neprekidno funkcionisanje u kriznim situacijama, koje zahtevaju efikasno delovanje, i od vitalnog su značaja u brojnim oblastima, energetici, telekomunikacijama, transportu, proizvodnji i svuda gde je potreban nadzor 24/7.

Na predstojećem sajmu kompanija predstavlja Mitsubishi Electric LED DLP kubove sa pozadinskom projekcijom, kao jedinom bezuslovnom 24/7 tehnologijom video zida. Primena najnovije LED tehnologije garantuje odlične performanse, pouzdanost i dugovečnost. Uz očekivani radni vek od 100.000 sati, Mitsubishi monitori namenjeni su za “video zid” instalacije i dizajnirani da izađu u susret i najzahtevnijim aplikacijama krajnjih korisnika.

Pored Mitsubishi video zida, posetiocima njihovog štanda biće predstavljenii i profesionalni monitori renomiranog proizvođača NEC Displays, kao i video kontroleri kompanije Datapath. DVS će na svom štandu ugostiti i predstavnike britanske kompanije Adder, specijalizovane za dizajn i proizvodnju opreme za kontrolno-komandne centre, KWM svičeva, esktendera i IP rešenja za kontrolu lokalnih, udaljenih ili globalnih IT sistema.

POSLOVNO UDRUŽENJE “ELEKTROMAŠINOGRADNJA”

ELEKTROMAŠINOGRADNJA, osnovana 2013, okuplja najuglednije srpske kompanije i naučne institute u pružanju usluga konsaltinga i inženjeringa u oblasti energetike i industrije. Članice imaju dugogodišnju tradiciju, bogato iskustvo i značajne reference. Udružene kompanije imaju zajednički interes – da uspešno konkurišu na tržištu, sa ciljem da budu pouzdan i siguran partner u najzahtevnijim projektima

Udruženje pruža širok spektar usluga u domenu proizvodnje energije i srodnim industrijskim granama u sledećim oblastima naučno-istraživačkog rada i razvoja, projektovanja i konsaltinga, izgradnje objekata i postrojenja, nadzora, montaže i puštanja u pogon, proizvodnje i montaže opreme, remonta i održavanja, tehničkog i finansijskog inženjeringa…

Članice Elektromašinogradnje (jedan naučni institut, četiri proizvođača opreme, šest kompanija za projektovanje, konsalting, inženjering i izgradnju) srpska su preduzeća – kompanije sa različitom vlasničkom strukturom (državna, javna, privatna, mešovita), sa oko 8.500 zaposlenih, prosečnim godišnjim obrtom oko 400 miliona evra. Sve članice su visokolikvidne i posluju profitabilno. Svaka od članica je uzor za stručnost i poslovnu izvrsnost u domenu svojih aktivnosti. Kompanije posluju podjednako uspešno u Srbiji i u inostranstvu, a ukupna vrednost ugovorenih poslova premašuje pet milijardi evra.

Čak 30 posto zaposlenih čine visokoobrazovani kadrovi sa zvanjem magistra i doktora nauka. Članice raspolažu sa preko 140 inženjerskih licenci različitog profila sa velikim brojem atestiranih radnika zavarivača i bravara. Kompanije poseduju sve potrebne sertifikate i ateste u okviru svojih delatnosti – licence za izradu tehničke dokumentacije, sertifikate za sistem menadžmenta kvalitetom, akreditacije za ispitivanje i etaloniranje, potvrde o atestiranju zavarivača…

Elektromašinogradnja je u potpunosti sposobna da obezbedi punu realizaciju kapitalnih projekata – rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije po sistemu “ključ u ruke”: tehnički inženjering, izgradnju, nadzor, montažu, remont i održavanje energetskih i industrijskih postrojenja sa finansijskim inženjeringom. Udružene članice, u okviru Elektromašinogradnje, ravnopravan su partner velikim svetskim firmama, za razliku od pojedinačnog nastupa, kada su angažovane samo kao njihovi podizvođači.

ENERGOTEHNIKA – JUŽNA BAČKA

ENERGOTEHNIKA – JUŽNA BAČKA, Novi Sad, registrovana je za obavljanje poslova iz oblasti inženjeringa, izgradnje i održavanja energetskih objekata, i u tom segmentu lider je u ovom delu Evrope. Pretežna delatnost organizacije sa 250 zaposlenih je izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova, te drugih poslova u sektorima energetike, gasovoda i naftovoda, Industrije, rudarstva, obnovljivih izvora energije, rasvete.

Organizacija se bavi projektovanjem i izvođem sledećih radova: dalekovoda i trafostanica svih naponskih nivoa od 0,4 kV do 400 kV; termoelektrana, termoelektrana-toplana, toplana, toplovodnih podstanica; gasovoda, vrelovoda, toplovoda, naftovoda i gasnih podstanica; javnog i dekorativnog osvetljenja; vetrogeneratora, solarnih panela, postrojenja na bio-gas, kogenerativnih postrojenja; automatizacijom i instrumentacijom; izmeštanjem mernih mesta.

Projektuju i izvode radove po principu “ključ u ruke”, odnosno nude kompletnu uslugu koja podrazumeva projektovanje, izvođenje i rekonstrukciju svih vrsta elektro, mašinskih i građevinskih radova.

Bave se i proizvodnjom NN i SN razvodnih blokova za trafostanice od 0,4 kV do 20 kV; čeličnih konstrukcija, stubova za dalekovode i ostalih proizvoda; kablovskih priključnih kutija; ormana mernog mesta za široku potrošnju; ormana za razvode, elektromotorne pogone i automatsko upravljanje; gasnih mernih regulacionih stanica i razmenjivača toplote.

Energotehnika – Južna Bačka d.o.o. Novi Sad u svom sastavu poseduje i laboratoriju za ispitivanje koja je akreditovana za 25 metoda iz oblasti električnih, geomehaničkih i elektromagnetnih ispitivanja. Ove usluge organizacija pruža i svojim klijentima.

INSTITUT MOL

INSTITUT MOL DOO je privredno društvo za hemiju, biotehnologiju i konsalting, osnovano 1993. godine. Bavi se hemijom životne sredine i razvojnim istraživanjima na polju hemije i biotehnologije.

Opremljene laboratorije za hemijsku analitiku (klasične i spektrofotometrijske analize, atomska apsorpciona i UV-VIS spektrofotometrija, ICP-OES, gasna i gasno-masena hromatografija, IR spektrometrija, tečna hromatografija i jonska hromatografija) uz dobar tim stručnjaka, učinili su Institut MOL jednom od poznatih kuća u oblasti ekokarakterizacije životne sredine.

Rezultat ovog rada su Ovlašćenje za uzorkovanje i vršenje fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta otpadnih, površinskih i podzemnih voda i Ovlašćenje za karakterizaciju otpada.

Institut MOL je registrovan u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za obavljanje inovacione delatnosti u statusu razvojno-proizvodnog centra.

Rad Instituta Mol je je usaglašen sa zahtevima standarda: SRPS ISO/IEC 17025:2006 (obuhvata poslove laboratorijskih ispitivanja), ISO 9001:2008 (Sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001:2004 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine) i ISO 18001:2007 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu).

JKP GRADSKA ČISTOĆA

Javno komunalno preduzeće GRADSKA ČISTOĆA osnovala je Skupština grada Beograda. Osnovna delatnost su mu poslovi sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada, kao i poslovi čišćenja i pranja javnih površina na teritoriji grada Beograda.

U delokrugu “Gradske čistoće” je 11 beogradskih opština, koje obuhvataju gotovo pola miliona domaćinstava, sa preko 25 miliona m2 stambenog i više od 13 miliona kvm poslovnog prostora.

“Gradska čistoća” uklanja i sneg i led sa pešačkih zona, pešačkih prelaza i pasarela, javnih stepeništa, trotoara širih od 5 m, trotoara ispred pešačkih prelaza kao i sa uličnih slivnika.

Preduzeće je, pored svojih redovnih aktivnosti, poslednje dve godine ozbiljno usmerena na razvoj i unapređenje oblasti zaštite životne sredine. Krajnji cilj svih aktivnosti koje sprovodi je smanjenje komunalnog otpada na teritoriji Beograda i približavanje evropskim standardima, u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020. godine.

U cilju unapređenja kvaliteta životne sredine Beograda, u okviru Preduzeća radi i Služba reciklaže komunalnog otpada. Reciklaža je od nemerljivog značaja za očuvanje životne sredine. S tim ciljem “Gradska čistoća” je postavila ukupno 70 reciklažnih ostrva sa 160 kontejnera na deset beogradskih opština, a u postupku je realizacija postavljanja novih reciklažnih dvorišta, ostrva i kontejnera. Reciklažna ostrva čine po minimum tri kontejnera koji su posebno dizajnirani. U tim kontejnerima građani posebno odlažu staklo, papir, metal i plastiku.

“Gradska čistoća” je u periodu 2015-2016. postavila i 72 nova reciklažna zvona namenjena za odlaganje staklene ambalaže zahvaljujući kojima se beleži porast prikupljenih količina ovog reciklabilnog otpada. Takođe, Služba reciklaže komunalnog otpada je izvršila planirani postupak za prenamenu postojećih 200 podzemnih kontejnera za komunalni otpad u reciklažni. Zahvaljujući svim ovim inovacijama, za samo pola godine je u 2016. premašena ukupna količina prikupljenog reciklabilnog otpada u odnosu na celu 2015. godinu.

Do 2012. je Preduzeće funkcionisalo sa zvanično jednim reciklažnim dvorištem na lokaciji “Ada Huja”. U periodu od 2012. do 2015. na ovoj lokaciji je postavljena savremena sortirna linija za razvrstavanje svih vrsta reciklabila iz mešanog otpada sakupljenog primarnom selekcijom sa teritorija centralnih opština grada Beograda. Postavljene su i linije za baliranje razvrstanog reciklabilnog otpada sa automatskim presama za baliranje. Sistem rada unapređen je kupovinom mašine za odvajanje plastičnih od metalnih delova kablova, kao i postavljanje trake sa magnetnom glavom za odvajanje metala. Tokom 2016. je otvoreno reciklažno dvorište na Novom Beogradu, a predviđeno je do kraja godine još jedno na lokaciji Autobaze “Gradske čistoće”, dok je u planu do 2020. da svaka opština ima po jedno reciklažno dvorište.

Sektor za edukaciju i ekološko informisanje JKP “Gradska čistoća” kontinuirano sprovodi akcije u cilju informisanja i edukacije stanovništva na polju ekologije i reciklaže. Edukativna akcija “Eko kesa za čistiji grad”, u koju mogu da se uključe sva domaćinstva sa deset beogradskih opština, čiji je cilj povećanje reciklabilnog i smanjenje komunalnog otpada, uspešno se odvija već godinama, a u okviru projekta uvođenja primarne separacije sprovode se edukativne akcije u osnovnim školama i vrtićima za najmlađe sugrađane, kao što su “Reciklažni dinar” i “Eko-kviz” sa ciljem da kroz igru i interaktivan rad deca nauče kako se otpad selektuje i pravilno odlaže, kao i da steknu svest o značaju zaštite životne sredine i njihovoj ulozi u njenom očuvanju.

“Zelena industrija” je budućnost i zato JKP “Gradska čistoća”, pored svoje redovne delatnosti, a u skladu sa strateškim opredeljenjem grada, akcenat u svom razvoju i delovanju stavlja na razvoj i popularizaciju reciklaže i modernizaciju mehanizacije.

RASCO

Sa više od četvrt veka iskustva, RASCO je jedan od vodećih evropskih proizvođača opreme za zimsko i letnje održavanje saobraćajnica. Rascov proizvodni program obuhvata snežne plugove i četke, posipače za suvo, mokro i tekuće posipanje, kranske kosilice, perače te uređaje za pometanje i čišćenje. Rasco proizvodi prilagođeni su specifičnostima održavanja svih vrsta saobraćajne infrastrukture: od autoputeva, preko brzih cesta i urbanih sredina pa sve do šumskih puteva i vodotokova. Uz opremu za letnje i zimsko održavanje, u Rasco prodajnom programu se nalaze višenamenska vozila MUVO i Holder.

Na EcoFairu 2016. Rasco će predstaviti deo letnjeg i zimskog asortimana, malo univerzalno vozilo MUVO, te vozilo Holder. Kosilica “neva 5000” će u kombinaciji s plugom SPG biti izložena na traktoru Same Explorer. Funkcionalnosti zimske službe za urbane sredine biće predstavljene na vozilu MUVO s priključcima – snežnim plugom “bilo M” i posipačem “solid XM”, dok će multifunkcionalno vozilo “holder X30” biti opremljeno sistemom sa dve četke te spremnikom X³.

U 2016. godini je predstavljen novi model vozila malog univerzalnog vozila MUVO, s jačim motorom (109 konjskih snaga u odnosu na prethodnih 98 KS) i većim obrtnim momentom (420 Nm u odnosu na 340 Nm). Ovakva unapređenja daju bolje ubrzanje i stabilniji rad sa uređajima pri niskim okretajima. Uz veću snagu, motor je u skladu sa “stage 3B” normom emisije čestica, koja se primenjuje u EU. Uz navedena poboljšanja, na vozilu je napravljen niz konstrukcijskih izmena i poboljšanja na temelju povratnih informacija od korisnika.

RUMEKON

RUMEKON je osnovan 1998. kao porodična kompanija, koja danas ima oko 70 zaposlenih i od ukupne proizvodnje izvozi 60-70 posto gotovih proizvoda na tržište EU. Kompanija se bavi proizvodnjom opreme za skladištenje, sakupljanje i transport komunalnog i industrijskog otpada, kao i proizvodnjom opreme i mašina za reciklažu i preradu različitih vrsta otpada. Kompanija je TÜV sertifikovana prema standardima EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 i DIN EN ISO 3834-2.

Proizvodni program Rumekona čine: 1) Postrojenja (linije) za separaciju i sortiranje otpada, 2) Transfer stanice, 3) Abrol kontejneri, 4) Kontejneri za autopodizače, 5) Pres kontejneri, 6) Prese za baliranje, 7) Eko kontejneri i skladišta.

Kompanija Rumekon trenutno gradi novi proizvodni pogon od 6000 m2 na lokaciji „Rumska petlja“ koja se nalazi na samom raskršću autoputa E70 i magistalnog puta M21. Investicija je procenjena na oko 1.6 miliona evra. Zapošljavanjem novih radnika i izgradnjom nove moderne fabrike sa dve proizvodne linije kompanija će utrostručiti proizvodne kapacitete.

Iz kompanije ukazuju na inovativnost projekta Transfer (pretovarnih) stanica otpada. Prevoz otpada na daljim relacijama, kao što su regionalne deponije ili mesta daljeg tretmana (spaljivanja), putem klasičnih vozila autosmećara nije opravdan zbog velikih transportnih troškova. Zbog toga se stvara potreba za instalacijom transfer stanica. Transfer stanice su tehnološka postrojenja koja služe za prihvat, presovanje i privremeno skladištenje otpada do trenutka daljeg prevoza. Svrha transfer stanica je da se pomoću prese, pretovarom i sabijanjem otpada unutar abrol kontejnera, što više smanji volumen otpada u cilju što ekonomičnijeg transporta. Sabijeni otpad se prevozi pomoću abrol kiper kamiona koji prenose dva abrol kontejnera. Ovakvim vidom transporta ostvaruju se značajne uštede u vidu smanjenog broja prevoza, a samim tim i potrošnje goriva, amortizacije vozila, radnih sati, kao i direktnog smanjenja emisije CO2. Transfer stanice predstavljaju moderno i veoma efikasno rešenje u vidu ušteda i smanjenja ekološkog zagađenja. Kompanija Rumekon je domaći proizvođač, TÜV sertifikovan, za proizvodnju transfer stanica po sistemu ključ u ruke prema serijskom dizajnu ili prema posebnim potrebama kupaca.

UNIWAB

Od svog osnivanja 1989. firma UNIWAB DOO ima za cilj da pomera granice i postavlja standarde u oblastima kao što su mašine i materijali u izgradnji puteva, mostova, građevinarstvu, komunalnim delatnostima i očuvanju životne sredine. Shodno tome i delatnost firme bazirana je na trima osnovnim delatnostima.

Građevinski sektor obuhvata vodeće svetske mašine za zalivanje fuga, krpljenje udarnih rupa i reparaciju puteva, mašine za špricanje emulzije, koherice i finišere za asfalt, asfaltne termo kontejnere, mašine za postavljanje stubića za zaštitne ograde, asfaltne i betonske baze, mašine za pobijanje šipova, priključke za opsecanje šahtova, kompaktore, opremu za cepanje betona kao i postrojenja za izradu betonskih elemenata.

Komunalna delatnost fokusirana je na zglobno kombinovane mašine sa mogućnošću priključenja više od 40 alata za različite radove kako u zimskoj sezoni (raonici, posipači soli, freze za sneg i grebači leda) tako i tokom cele godine (kosilice sa usisivačem, bočne kosačice, čistilice i četke, pranje pod visokim pritiskom, korpe za podizanje tereta, freze za asfalt, četke za pranje znakova). Zastupaju i firmu specijalizovanu za izradu vučnih i samohodnih čistilica sa iskustvom od 120 godina, mašinu za inspekciju mostova kao i specijalizovane mašine za vodoprivredu – amfibiju, specijalizovani bager pauk kao i mašine za punjenje džakova i pumpe za odbranu od poplave.

UNIWAB recycling se bavi plasmanom najsavremenije opreme iz oblasti reciklažne tehnologije, pa su tako u mogućnosti da ponude pojedinačne mašine, kao i kompletna postrojenja za reciklažu čvrstog otpada: univerzalni šredere, mlinove za plastiku, prese, makaze, spaljaonice za otpad, opremu za tretman medicinskog otpada, prese za briketiranje špona, opremu za kompostiranje, peletiranje, biogasna postrojenja, drobilice za građevinski otpad.