Privodeći kraju prolećnu sezonu 2024. Beogradski sajam je u prilici da rezimira svoj doprinos domaćoj privredi i društvenom napretku uopšte.

Prema najnovijoj analizi o uticaju Beogradskog sajma na nacionalnu ekonomiju u periodu 2019 – 2023. taj doprinos je bio impresivan. Posle godina obeleženih izuzetno nepovoljnim uticajem kovid-pandemije, tokom 2023. je po mnogim parametrima dostigao (a po nekima i prestigao) poslovne uspehe iz rekordne 2019. godine.

Na oko 40 manifestacija u direktnoj organizaciji Beogradskog sajma u 2023. godini učestvovalo je preko 2.200 izlagača, od kojih gotovo 1.700 stranih iz četrdesetak zemalja. Sa 165 zaposlenih, preduzeće je ostvarilo vrednost proizvodnje od 1,2 milijarde dinara, generišući bruto dodatu vrednost od 565,9 miliona dinara. U okviru budžeta Republike Srbije i Grada Beograda, uplaćeno je 275,1 miliona dinara na ime poreza i socijalnih doprinosa.

Trend pokazatelja bruto dodate vrednosti (BDV) po zaposlenom, koji ukazuje na to koliko vrednosti sajam dodaje po svakom zaposlenom, u 2019. godini je iznosi 23.000 evra, dok je u 2023. godini porastao na 29.070 evra.

U 2019. godini vrednost koju je Sajam generisao po zaposlenom bio je 44.700 evra, dok 2023. iznosila 61.350 evra. Ovo povećanje ukazuje na poboljšanu produktivnost zaposlenih i povećanje efikasnosti poslovnih aktivnosti tokom analiziranog perioda.

Pokazalo se da za poslovne subjekte Sajam predstavlja bitan deo ukupnih promotivnih aktivnosti, kao i sredstvo za unapređenje prodaje, pružajući priliku za direktnu prodaju. Takođe, sajamski događaji imaju i svojevrsnu “kontrolnu” funkciju unutar različitih delatnosti, omogućavajući subjektima da se uporede sa konkurencijom i pružajući im najnovije informacije o stanju u svojoj industriji. Osim brojnih neopipljivih benefita, izlagači su tokom 2019. godine ostvarili značajan kvantitativni efekat u povećanju prometa, procenjen na oko 6,2 milijarde dinara. Procena je da je ukupna vrednost prodaje robe i usluga u 2023. godini pod kupolom Beogradskog sajma dostigla 12,3 milijardi dinara. Procena je i da tome odgovara prirast BDV-a od 1,8 milijardi dinara i 776 radnih mesta.

U kontekstu indirektnih efekata sajamskog poslovanja, veliki sajmovi privlače značajan broj poslovnih ljudi i turista, ali i ostalih posetilaca koji koriste usluge hotela, restorana, transportnih usluga i lokalnih prodavnica, što doprinosi lokalnoj privredi. U 2023. godini premašeni su indirektni efekti iz perioda pre pandemije. Prethodne godine iznosili su 4,1 milijardu dinara, što je 27% više nego 2019. godine. Samo za smeštaj izlagači i posetioci su potrošili oko 1,7 milijardi dinara, dok je u ugostiteljskim objektima (pre svega u gradu Beogradu) za potrebe ishrane i pića 2023. godine potrošeno još 1,2 milijarde dinara. Ukupni indirektni efekti sajamske aktivnosti na BDV približili su se 1,85 milijardi dinara u 2023. godini, što je malo više od 2019. godine kada su iznosili 1,77 milijardi. Benefiti na zaposlenost procenjuju se na 744 radna mesta 2023. godine, što je više za čak 99 radnih mesta nego 2019. godine. Broj privremenih radnih poslova u vezi sa sajamskim aktivnostima procenjuje se na 15 hiljada, uz 53 hiljade dana angažovanja.

Indirektni uticaj Beogradskog sajma na poreske prihode države procenjen je na 423,3 miliona dinara 2023. godine.

Od ne manjeg značaja su indukovani efekti kao širi aspekt direktnih i indirektnih. Radi se o multiplikativnim efektima potrošnje sajamske aktivnosti (pre svega izlagača i posetilaca) na ekonomiju čitave zemlje, jer dodata vrednost generisana prodajom od sajamske aktivnosti dalje cirkuliše u okviru nacionalne ekonomije i pravi određeni broj transakcija pre nego što nestane kroz plaćanja za potrebe uvoza. Procenjeno je da se u 2023. godini u ekonomiji Srbije kreirala bruto dodata vrednost od još 811,3 miliona dinara, kao i nova zaposlenost za 234 osobe. Procenjeni multiplikativni efekat na generisanje BDV u 2023. iznosio je 2,48. To znači da se svaki dinar zarađen (direktno i indirektno) u okviru Beogradskog sajma u ekonomiji dalje uvećava za još 2,5 puta. U slučaju Beogradskog sajma kao izolovanog preduzeća, ovaj efekat doseže čak faktor 9,1. Što se tiče zaposlenosti, multiplikator od 1,97 pokazuje da je svaki zaposleni zbog sajamske aktivnosti u 2023. u privredi stvarao još jedno radno mesto, dok je svaki zaposleni u preduzeću Beogradski sajam generisao približno 11 radnih mesta.

Beogradski sajam ostvario je konkretne i merljive finansijske koristi za Republiku Srbiju i grad Beograd i kroz sajamski turizam. Od 1,2 miliona stranih turista koji su posetili Beograd 2023. godine, 78,6 hiljada je posetilo Beograd i odselo u hotelu sa ciljem posete Beogradskom sajmu. Takođe, 24,5 hiljada domaćih posetilaca Sajma bilo je smešteno u hotelima. Ukupni iznos potrošen na smeštaj sajamskih turista procenjen je na 1,68 milijardi dinara u 2023. godini.

I za Beogradski sajam važi da su ekonomski efekti međunarodnih sajmova na regionalnu ekonomiju značajno viši nego prihodi koje ostvari sam organizator. Manifestacije u organizaciji Beogradskog sajma imaju potencijal da Beograd i Srbiju pozicioniraju kao atraktivne turističke destinacije, pri čemu infrastruktura za održavanje ovih manifestacija postaje vredan deo brenda grada.

Sve su to razlozi da se Beogradskom sajmu čestitaju trud, radni elan, požrtvovanje i optimizam.