Usluge navedene u Prijavi za tehničke usluge ugovaraju se preko Inspektorata izložbenog prostora, gde se mogu dobiti i informacije o ostalim uslugama koje Beogradski sajam može da pruži. Navedene usluge ne ulaze u cenu zakupa i izgradnje izložbenog prostora, tako da se posebno naplaćuju.

Cenovnik tehničkih usluga za 2022. godinu

Električna energija

Električna mreža Beogradskog sajma raspolaže naponom od 220V monofazne i 3x380V trofazne, naizmenične struje od 50Hz. Instalacija i aparati koji se priključuju moraju da budu podešeni za rad na navedenoj vrsti napona i frekvencije. Za izradu instalacije za priključivanje raznih aparata, mašina i svetiljki za zaštitu od dodirnog napona za sve izlagače važe propisi za izradu privremenih električnih instalacija. Štand mora imati razvodnu tablu koja ne ulazi u cenu priključka, već se naknadno naplaćuje. Ukoliko izlagač ima svoju razvodnu tablu, koja odgovara propisima, Beogradski sajam je priključuje na mrežu. Priključak izvedene instalacije odobrava stručno lice elektro-službe Beogradskog sajma.

Uputstvo i tehnički uslovi za izvođenje elektro instalacija na Beogradskom sajmu

Internet

Beogradski sajam svojim korisnicima nudi mogućnost pristupa Internetu putem bežične (Wi-Fi) i UTP konekcije (za brzine iznad 10/2 Mbs). U ponudi se nalaze četiri paketa, uz opciju doplate do simetrične brzine upload-a i download-a, kao i mogućnost korišćenja javne adrese. Na raspolaganju su i usluge dodatnog konfigurisanja i postavljanja mreže, kao i druge usluge tehničara.

Pogledajte detaljnija Pravila o korišćenju Interneta

BEŽIČNA (Wi-Fi) KONEKCIJA

paketbrzina
WiFi Standarddo 3/1 Mbs
WiFi Ultrado 10/2 Mbs
WiFi Plusdoplata do simetrične brzine
na navedene pakete

 

KABL – UTP/VDSL KONEKCIJA i/ili BEŽIČNA (Wi-Fi) KONEKCIJA

paketbrzina
Net Standarddo 30/3 Mbs
Net Ultrado 100/4 Mbs
Net Plusdoplata do simetrične brzine
na navedene pakete

Telefon

Za potrebe svojih korisnika Beogradski sajam raspolaže internom telefonskom centralom preko koje je moguće ostvariti sve vrste automatskog dolaznog i odlaznog telefonskog saobraćaja. Priključak podrazumeva priključenje na telefonsku mrežu sa telefonskim aparatom, a korišćenje dodatnog aparata ili faksa podleže posebnom plaćanju u skladu sa cenovnikom.

Nameštaj i oprema

Za uređenje izložbenog prostora Beogradski sajam iznajmljuje izlagačima nameštaj i drugu potrebnu opremu za uređenje štandova u skladu sa cenama iz cenovnika Beogradskog sajma.

U cenu zakupa nameštaja i opreme uračunat je najam nameštaja za jednu sajamsku priredbu i troškovi dopreme i otpreme nameštaja sa štanda.

Angažovanje osoblja

Izlagačima je na raspolaganju i osoblje Beogradskog sajma za poslove koji su navedeni u zahtevu za usluge. Naplata je prema cenovniku.

Osiguranje eksponata

Beogradski sajam nije osiguran protiv krađe izložbenih eksponata. Našim izlagačima preporučujemo sklapanje sajamskog osiguranja.

Za neosigurane eksponate, opremu i drugu imovinu, u slučaju nastanka štete (krađe, oštećenja i slično), a za vreme montaže, trajanja priredbe i demontaže, Beogradski sajam ne preuzima nikakvu odgovornost. Sva odgovornost i nastala šteta padaju na teret izlagača.