Usluge navedene u Prijavi za tehničke usluge ugovaraju se preko Inspektorata izložbenog prostora, gde se mogu dobiti i informacije o ostalim uslugama koje Beogradski sajam može da pruži. Navedene usluge ne ulaze u cenu zakupa i izgradnje izložbenog prostora, tako da se posebno naplaćuju.

Cenovnik tehničkih usluga za 2022. godinu

Cenovnik tehničkih usluga za 2023. godinu

Električna energija

Električna mreža Beogradskog sajma raspolaže naponom od 220V monofazne i 3x380V trofazne, naizmenične struje od 50Hz. Instalacija i aparati koji se priključuju moraju da budu podešeni za rad na navedenoj vrsti napona i frekvencije. Za izradu instalacije za priključivanje raznih aparata, mašina i svetiljki za zaštitu od dodirnog napona za sve izlagače važe propisi za izradu privremenih električnih instalacija. Štand mora imati razvodnu tablu koja ne ulazi u cenu priključka, već se naknadno naplaćuje. Ukoliko izlagač ima svoju razvodnu tablu, koja odgovara propisima, Beogradski sajam je priključuje na mrežu. Priključak izvedene instalacije odobrava stručno lice elektro-službe Beogradskog sajma.

Uputstvo i tehnički uslovi za izvođenje elektro instalacija na Beogradskom sajmu

Internet

Beogradski sajam svojim korisnicima nudi mogućnost pristupa Internetu putem bežične (Wi-Fi) i UTP konekcije. Na raspolaganju su i usluge dodatnog konfigurisanja i postavljanja mreže, kao i druge usluge tehničara.

Pogledajte detaljnija Pravila o korišćenju Interneta

INTERNET PAKETI ZA IZLAGAČE

paketbrzina
WiFi paketdo 5/5 Mbs
LAN paketdo 50/50 Mbs

Telefon

Za potrebe svojih korisnika Beogradski sajam raspolaže internom telefonskom centralom preko koje je moguće ostvariti sve vrste automatskog dolaznog i odlaznog telefonskog saobraćaja. Priključak podrazumeva priključenje na telefonsku mrežu sa telefonskim aparatom, a korišćenje dodatnog aparata ili faksa podleže posebnom plaćanju u skladu sa cenovnikom.

Nameštaj i oprema

Za uređenje izložbenog prostora Beogradski sajam iznajmljuje izlagačima nameštaj i drugu potrebnu opremu za uređenje štandova u skladu sa cenama iz cenovnika Beogradskog sajma.

U cenu zakupa nameštaja i opreme uračunat je najam nameštaja za jednu sajamsku priredbu i troškovi dopreme i otpreme nameštaja sa štanda.

Angažovanje osoblja

Izlagačima je na raspolaganju i osoblje Beogradskog sajma za poslove koji su navedeni u zahtevu za usluge. Naplata je prema cenovniku.

Osiguranje eksponata

Beogradski sajam nije osiguran protiv krađe izložbenih eksponata. Našim izlagačima preporučujemo sklapanje sajamskog osiguranja.

Za neosigurane eksponate, opremu i drugu imovinu, u slučaju nastanka štete (krađe, oštećenja i slično), a za vreme montaže, trajanja priredbe i demontaže, Beogradski sajam ne preuzima nikakvu odgovornost. Sva odgovornost i nastala šteta padaju na teret izlagača.