Na Beogradskom sajmu se od 12. do 14. oktobra održavaju dve srodne i veoma značajne manifestacije – 12. Međunarodni sajam energetike i 13. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair. Učesnici ovih poslovnih manifestacija su izlagači koji predstavljaju značajan deo privrede iz energetskog i ekološkog sektora.

ANAHEM

ANAHEM je nezavisna laboratorija sa velikim iskustvom u ispitivanju zdravstvene ispravnosti i fizičko-hemijskim, mikrobiološkim i radiološkim analizama hrane (prehrambeni proizvodi, voće i povrće, dečija hrana, dijetetika, aditivi, hrana za životinje…), vode (voda za piće, otpadna voda, podzemna, površinska, sirova, tehnološka…), zemljišta (zagađenje, kvalitet), vazduha (emisija, ambijentalni vazduh), vrši karakterizaciju otpada (ispitivanje otpada za termički tretman, fiziko-hemijski tretman), ispitivanje predmeta opšte upotrebe (dečje igračke, posuđe, ambalaža, tekstil, deterdženti, kozmetika, duvanski proizvodi,…), merenje buke (u radnoj okolini i životnoj sredini), ispitivanje uslova radne okoline (fizičke, hemijske i biološke štetnosti, fizički parametri)…

ANAHEM koristi savremenu opremu i meђunarodno priznate metode i postupke u radu. Svi analitičari koji učestvuju u aktivnostima Laboratorije poseduju višegodišnje iskustvo u radu, a više njih poseduje najviša naučna i stručna zvanja.

ATB SEVER

ATB SEVER d.o.o. iz Subotiice jedna je od najstarijih fabrika za proizvodnju rotacionih elеktričnih mašina u jugoistočnoj Evropi, a danas, posle privatizacije od 2005. godine, član je poslovnog sistema ATB Austrija.

Danas u vlasništvu ATB SEVER DOO posluje fabrika mašinske opreme za rudarstvo i energetiku ATB FOD DOO, na lokaciji u Boru.

Kompanija je poznata kao isporučilac kompletne elektroopreme i usluga elektroinženjeringa u rudarstvu, energetici, crnoj i obojenoj metalurgiji, industriji i vodoprivredi. Proizvodi i isporučuje elektromotore, razvijene prema zahtevu kupca, koji zadovoljavaju najsloženije tehničke zahteve elektromotornih pogona u nuklearnim i termoelektranama, površinskim kopovima uglja i bakra (bageri, transporteri, odlagači), podzemnim rudnicima, rafinerijama, platformama za eksploataciju nafte i gasa itd., i to u najsurovijim hladnim i toplim, morskim klimatskim regionima.

HIDROISTEL

Osnovno opredeljenje preduzeća HIDROISTEL je proizvodnja električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije, u skladu sa dugoročnim opredeljenjem Republike Srbije datim kroz: Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, Zakonom o energetici, Uredbi o merama posticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

Preduzeće Hidroistel je 2009. godine uzelo u dugoročni zakup (30 godina) postojeću MHE Prohor Pčinjski na reci Pčinji, na jugoistoku Srbije, od Srpske pravoslavne crkve – manastira Sveti Prohor Pčinjski sa ugovornom obavezom da PD Hidroistel do povratka investicije pripadaju 2/3 ukupno proizvedene električne energije, a manastiru 1/3. Po povraćaju investicije, ukupni prihodi delili bi se sa manastirom u odnosu 50-50 odsto.

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu je, u svojoj oblasti, najveća i najstarija nastavno-naučna ustanova u Srbiji. Bio je i ostao rasadnik kadrova koji su osnivali srodne fakultete, naučne i razvojne institute i uspešno obavljali različite zadatke u preduzećima procesne industrije u zemlji i svetu. Na TMF-u trenutno rade 103 nastavnika, 23 saradnika, 54 istraživača-pripravnika i istraživača-saradanika, kao i 86 saradnika Inovacionog centra (kćerke firme) TMF-a. Studenata svih kategorija ima oko 1900.

Nastava je organizovana kroz akreditovane akademske osnovne, master i doktorske studije na više studijskih programa: 1) Hemijsko inženjerstvo sa izbornim područjima: Hemijsko procesno inženjerstvo, Organska hemijska tehnologija, Polimerno inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo, Neorganska hemijska tehnologija, Kontrola kvaliteta i Elektrohemijsko inženjerstvo, 2) Inženjerstvo materijala sa izbornim područjima: Polimerni materijali, Kompozitni materijali, Keramički materijali, Metalni materijali i Grafičko inženjerstvo, 3) Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, 4) Inženjerstvo zaštite životne sredine, 5) Metalurško inženjerstvo, 6) Tekstilna tehnologija, 7) Hemija (samo doktorske studije).

Na EcoFairu 2016. TMF nastupa i “deli” štand sa Gradom Čačkom. U zajedničkoj agendi za prateći program, TMF je zastupljen brojnim značajnim temama, kao što su “Primena reaktora sa fontansko-fluidizovanim slojem u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda” (sreda, 13:00-13:30, Milena Knežević), “Mogućnosti iskorišćenja otpadne kafe: od izvora fitohemikalija do proizvodnje aktivnog uglja” (sreda, 13:50-14:10, Marija Pavlović),”Zeolit: magično dejstvo minerala u završnom postupku obrade vode” (sreda, 14:10-14:30, Jelena Milenković), “Izazovi u upravljanju otpadom u Srbiji” (petak, 11:30-12:00, Vladimir Pavićević), “Prečišćavanje otpadnih voda tekstilne industrije unapređenim oksidacionom procesima” (petak, 12:00-12:20, Marija Lučić Škorić) i druge.

VATROSPREM PROIZVODNJA

VATROSPREM PROIZVODNJA d.o.o. je specijalizovano preduzeće za proizvodnju vatrogasnih vozila, protivpožarnih aparata i opreme, komunalnih vozila i vozila za putarsku industriju. Jedino je preduzeće u Srbiji koje ima licencu i ateste za proizvodnju i servisiranje kompletnog programa protivpožarne opreme.

Kompanija proizvodi sve tipove vatrogasnih vozila za potrebe civilnih i vojnih vatrogasnih jedinica, kao i vozila za gašenje šumskih požara, požara u industriji i na aerodromima.

Vozila su rezultat sopstvenog razvoja i projektovana u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima. U svojoj dugogodišnjoj istoriji poslovanja, Vatrosprem je isporučio preko 5.000 vatrogasnih i 6.000 komunalnih vozila, proizveo i plasirao preko 3.500.000 protivpožarnih aparata i sa svojom vatrogasnom opremom i servisnim uslugama prisutan je u preko 35 zemalja sveta.

Njihov sektor protivpožarnog inženjeringa pruža usluge projektovanja, montaže i servisiranja svih tipova instalacija za gašenje požara u skladu sa domaćim i stranim propisima. Poseduju licence za projektovanje i izvođenje sistema za gašenje vodom (automatski sprinkleri), penom i gasovitim sredstvima (CO 2 , FM-200).

VATROSPREM PROIZVODNJA je jedini ovlašćen za poslove skladištenja i distribucije kao i za servisiranje halonskih instalacija i aparata u skladu sa domaćim propisima i odredbama međunarodnih ugovora koje je potpisala naša zemlja.