Uskoro počinje Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, manifestacija značajna za prezentenciju svih društvenih i privrednih potencijala namenjenih suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim događajima, kao i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Idemo u susret Sajmu i predstavljamo izlagače.

CP SECURITY

cp-security_200Kompanija CP SECURITY specijalizovala se u pronalaženju rešenja iz oblasti bezbednosti i kontrole pristupa.

Na sajmu 112 EXPO predstaviće sistem zaključavanja – sistem master ključa. U ovakvom sistemu vlasnik više objekata može uz pomoć jednog ključa, koji ne može biti kopiran, imati pristup svim objektima. Ovakav sistem podrazumeva ugradnju cilindara visokog kvaliteta i visokog stepena sigurnosti.

Na štandu kompanije CP Security posetioci će imati priliku da oprobaju aparate za brojanje novca, koji pored brojanja novca imaju i funkciju detektovanja falsifikovanih novčanica. Тakođe, tu su i čitači pasoša visokog kvaliteta.

Sistem evidencije radnog vremena je nešto što u CP Securityju označavaju kao ekskluzivitet u svojoj ponudi. Uz sistem evidencije radnog vremena moguće je u svakom trenutku imati uvid u ponašanje zaposlenih, kao i dobijanje redovnih izveštaja u zavisnosti od zahteva.

MUP REPUBLIKE SRBIJE – SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE

MUP SVSSektor za vanredne situacije MUP RS, jedan od programskih i organizacionih stubova sajma112 EXPO, nastoji da izgradi, održi i unapredi sposobnost čitave nacije da preventivno deluje na rizike i da odgovori na izazove i ublaži posledice od različitih katastrofa koje mogu pogoditi naš region. Sektor objedinjuje sve postojeće resurse u zaštiti, spasavanju i reagovanju u vanrednim situacijama.

Od 2006. godine organizovana je moderna služba koja, pored vatrogasaca-spasilaca, u svom sastavu ima i uprave koje se bave preventivnom zaštitom, upravljanjem rizicima i civilnom zaštitom. Veliki trud ulaže se u poboljšanje organizacije, jačanje ljudskih kapaciteta i snabdevanje opremom u cilju podizanja bezbednosti i smanjanja broja žrtava i materijalne štete.

Operativnu srž Sektora čine pripadnici operativnih vatrogasno-spasilačkih jedinica. U svakom momentu njih 3.000 je spremno da pruži svoj maksimum u zaštiti i spasavanju građana u Republici Srbiji. Nesreće u različitim vidovima – požari, poplave, zemljotresi, klizišta, hemijski akcidenti – mogu se dogoditi svuda, u svakom momentu i bez upozorenja. Stoga je prioritet Sektora visoka profesionalnost i mogućnost blagovremenog reagovanja. Sektor za vanredne situacije pored osnovnih vatrogasno-spasilačkih jedinica ima i specijalističke timove za spasavanje u slučaju zemljotresa, poplava, saobraćajnih nesreća i za spasavanje u slučaju tehničko-tehnoloških i udesa sa opasnim materijama.

Sektor za vanredne situacije obavlja poslove normativne, upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, preventivno-tehničke, obrazovne, informativno-vaspitne i druge prirode za organizovanje, planiranje, sprovođenje, kontrolu mera zaštite životne sredine, zdravlja i materijalnih dobara građana, očuvanje uslova neophodnih za život i pripremanje za prevladavanje situacije u uslovima požara, elementarnih nepogoda tehničkih i tehnoloških nesreća, dejstva opasnih materija i drugih stanja, opasnosti većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i životnu sredinu ili da prouzrokuju štetu većeg obima i pružanje pomoći kod otklanjanja posledica (smanjivanje i sanacija) prouzrokovanih u vanrednim situacijama, a posebno: izrada i predlaganje zakona, normativa i preporuka koji ispunjavaju zahteve Evropske unije u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u cilju potpunog pravnog uređivanja za obavljanje poslova; uspostavljanje institucionalnih, organizacionih i personalnih uslova za sprovođenje zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; preuzimanje preventivnih mera radi sprečavanja izbijanja požara i ublažavanja posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i sl. kao i prevencija u cilju sprečavanja ugrožavanja zdravlja građana usled dejstva opasnih materija i drugih stanja opasnosti; vrši stručno osposobljavanje pripadnika organizacionih jedinica na poslovima delokruga Sektora (uprave i odeljenja) i dr.

Sektor ima 27 organizacionih jedinica na lokalnom nivou.

TEHNIKUM TAURUNUM

Tehnikum TaurunumVISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “TEHNIKUM TAURUNUM” je akreditovana državna škola. Školuje strukovne inženjere i specijaliste strukovne inženjere u oblastima Zaštite od požara i spasavanja, Bezbednosti i zdravlja na radu, Mašinskog inženjerstva i Saobraćajnog inženjerstva.

TEHNIKUM TAURUNUM, inače jedan od edukativnih oslonaca i najpoželjnijih učesnika manifestacija kao što je 112 EXPO, ima na raspolaganju 2.200 kvm prostora za održavanje nastave na matičnoj, zemunskoj lokaciji škole, sa dobrom strukturom prostora u skladu sa standardima. Nastavu održava 50 nastavnika i saradnika u nastavi, od kojih je polovina sa naučnim stepenom doktor nauka. Ima bogatu stručnu biblioteku sa čitaonicom u okviru biblioteke i računarima u biblioteci koji su povezani sa internetom; internet klub u okviru Centra za računarstvo i informatiku; razvijen informacioni sistem, obezbeđenu stručnu praksu za studente itd.

Nastavni planovi i programi koje ova Škola obezbeđuje svojim studentima govore u prilog tvrdnji da je TEHNIKUM TAURUNUM nezaobilazna karika u sistemu sveukupne zaštite i bezbednosti pojedinaca, društva i države u celini.

Od svog osnivanja, Škola je razvijala saradnju sa privredom. Takva saradnja mogla je da se realizuje zahvaljujući nastavnom kadru koji je došao iz privrede, sa dobrim inženjerskim iskustvom. Kasnije je Škola takođe vršila izbor nastavnog kadra iz privrede, insituta i sa fakulteta, koji je pored nastave ispoljavao i afinitet prema saradnji sa privredom i institutima na konkretnim inženjerskim ili razvojnim projektima.

Škola poseduje licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i licencu za pregled i ispitivanje opreme za rad.

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Borba za zdravo i bezbedno radno mesto će i na ovogodišnjem sajmu 112 EXPO biti težište aktivnosti Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Ova Uprava će nastojati da svest o važnosti primene mera bezbednosti i zdravlja na radnom mestu još više približi onima koji od toga imaju najviše koristi – svim učesnicima u radnom procesu, ali i zainteresovanoj javnosti u celini.

Sistematsko i kontinuirano unapređivanje znanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu svakog pojedinca, zajedno sa socijalnim partnerima, inspektorima rada, licima za bezbednost i zdravlje na radu, koordinatorima za izradu projekata i koordinatorima za izvođenje radova, osnova je delovanja ove Uprave.

Jedna od primarnih obaveza ove Uprave je i staranje o harmonizaciji, odnosno usaglašavanju propisa sa propisima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada i, između ostalog, podsticanje obrazovanja i razvijanja kulture rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a sve u skladu sa pozitivnim pravnim rešenjima u oblasti bezbednosti i zdravlja.

Ova Uprava daće svoj doprinos u većini panela, prezentacija i tematskih diskusija u okviru stručnog pratećeg programa 112 EXPO, kao što su “Nove politike u bezbednosti i zdravlju na radu”, “Praktična primena tehničkih zahteva za ličnu zaštitnu opremu”, “Predlog pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći”, “Evropske nagrade dobre prakse”, “Socijalni dijalog i bezbednost i zdravlje na radu”, “Usavršavanje znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu” itd.

VATROIVAL

VatroivalDruštvo za konsalting, menadžment i servisiranje vatrogasne opreme VATROIVAL DOO specijalizovano je za uslužno vođenje poslova iz oblasti zaštite od požara (ZOP) i bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) kao i uslugu tehničkog održavanja raznih sistema.

Pored usluga obavljanja poslova stručnog lica iz ZOP-a i BZR-a za treća lica kao i izrade pravno-tehničke dokumentacije iz tih oblasti, nude isporuku i servis kompletne vatrogasne opreme, projektovanje, ugradnju i održavanje stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara. Vrše merenja otpora elektroinstalacija niskog napona, gromobranskih instalacija, statičkog elektriciteta i pregled opreme u ex-zaštiti. Nude i uslugu pregleda elektro instalacija termovizijskom kamerom.

Vatroival je zvanični partner firme Schrack za prodaju, ugradnju i održavanja sistema za dojavu požara i jedini u regionu ima punionicu/pretakalište za FM200 i Novec 1230 sredstva za sisteme za gašenje požara u IT sektoru.