Kexport klaster, Mađarska

Mađarski klaster KEXPORT osnovalo je 26 kompanija kao mrežu saradnje i pružanja stručnog znanja i tehnologija u širokom spektru ekoloških rešenja na inostranim tržištima. Strateški cilj klastera je promovisanje saradnje između preduzeća, međunarodnog zajedničkog marketinga proizvoda i usluga i istraživanja tržišta radi pronalaženja mogućnosti za spoljnu saradnju i afirmaciju zajedničkih projekata. Na sajmu EcoFair 2018. klaster će biti zastupljen sa pet mađarskih kompanija.

PANDAN Kft je kompanija čija je osnovna delatnost proizvodnja elemenata za rashladne tornjeve, modula za postavljanje cevi, separatora lamela, plastičnih medija za tretman vode, plastičnih materijala za pakovanje, reciklaža plastike. Pored prečišćavanja vode i vazduha, te hlađenja, kompanija se bavi i trgovinom plastičnim otpadom. Na EcoFairu 2018. očekuje kontakte sa partnerima, pre svega u sektoru projekata za prečišćavanje vode i rashladnih tornjeva.

MIKROLIN HUNGARY Kft se bavi plastičnom masom – reciklažom plastike, proizvodnim otpadom, sortiranjem, brušenjem, ekstruzijom. Kompanija je postala specijalista za reciklažu plastičnog otpada, koji se reciklira i pretvara u različite gotove proizvode za građevinarstvo, ambalažnu i plastičnu industriju. Proizvodi su namenjeni širem evropskom tržištu.

AGRIAPIPE Kft je kompanija specijalizovana u oblastima istraživanja, projektovanja i realizacije optimalnih rešenja cevovoda. To podrazumeva konsultantske usluge, renoviranje, inspekciju, čišćenje najsavremenijim metodama te visokotehnološku opremu. Na EcoFairu 2018. očekuju partnere u sektoru cevovoda za pitku vodu, za kanalizaciju, gas, ulje itd., u oblasti održavanja i obnove cevovodne infrastrukture brzim i isplativim NO DIG tehnologijama, te u oblasti građevinarstva u projektima za obnavljanje cevi.

PALOTA ENVIRONMENTAL Kft se bavi industrijskim i drugim aktivnostima (trgovina, maloprodaja i domaćinstvo) u sektoru opasnog otpada i otpada koji zahteva poseban tretman. U te aktivnosti uključeno je i generisanje energije iz otpada spaljivanjem neopasnog organskog otpada kao i proizvodnja goriva koja se dobija od otpada, skladištenje na terenu i tretman tečnog opasnog otpada, razvoj uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (zagađenih teškim metalima i toksičnim elementima), tehnologija oksidacije vlažnog vazduha za prečišćavanje otpadnih voda sa visokim sadržajem organskog materijala i toksičnih komponenti, upravljanje opasnim otpadom – sakupljanje i transport itd. Kompanija nudi i usluge uklanjanja otpada direktno industrijskim i javnim kupcima, što uključuje planiranje sistema tretmana (čišćenje, instalacije, rad, testiranje, kontrola).

AKUSZTIKA Kft je jedna od najvećih akreditovanih laboratorija za testiranje u zemlji, a pruža širok spektar inženjersko-stručnih usluga u celoj oblasti zaštite životne sredine i zdravlja na radu. Akreditovana je za različita merenja životne sredine (emisije izvora zagađenja vazduha, ambijentalnog vazduha, vibracija i buke, tla, površinskih i podzemnih voda, kanalizacija, komunalnog i inertnog otpada). Ima akreditovane zdravstvene radionice za problematiku buke, vibracija, klimatizacije na radnom mestu, osvetljenja, vazduha, dizajnira zadatke u sektoru smanjenja šuma i mapiranja buke, ima mogućnost tehničke intervencije u pogledu pregleda, planiranja zaštite okolne, planiranja upravljanja otpadom, oporavka od katastrofa itd.