Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ je osnovala Skupština grada Beograda koje kao svoju osnovnu delatnost obavlja poslove sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada, kao i poslove čišćenja i pranja javnih površina na teritoriji grada Beograda.

U delokrugu „Gradske čistoće“ je 11 beogradskih opština koje obuhvataju gotovo pola miliona domaćinstava, sa preko 25 miliona stambenog i više od 13 miliona kvadratnih metara poslovnog prostora.

Pored toga JKP „Gradska čistoća“ uklanja i sneg i led sa pešačkih zona, pešačkih prelaza i pasarela, javnih stepeništa, trotoara širih od 5 m, trotoara ispred pešačkih prelaza kao i sa uličnih slivnika.

JKP „Gradska čistoća“, pored svojih redovnih aktivnosti održavanja čistoće u glavnom gradu, poslednje dve godine ozbiljno je usmerena na razvoj i unapređenje oblasti zaštite životne sredine. Krajni cilj svih aktivnosti koje sprovodi je smanjenje komunalnog otpada na teritoriji Beograda i približavanje evropskim standardima, u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda od 2011-2020. godine.

U cilju unapređenja kvaliteta životne sredine Beograda, u okviru JKP „Gradska čistoća“ radi i Služba reciklaže komunalnog otpada u okviru koji u poslednjih nekoliko godina radi na projektima na polju reciklaže.

Reciklaža je od nemerljivog značaja za očuvanje životne sredine. S tim ciljem „Gradska čistoća“ je postavila ukupno 49 reciklažna ostrva sa 147 kontejnera na deset beogradskih opština, a u postupku je realizacija postavljanja novih reciklažnih dvorišta, ostrva i kontejnera.

JKP Gradska čistoća

Reciklažna ostrva čine po minimum tri kontejnera koji su posebno dizajnirani. U tim kontejnerima građani posebno odlažu staklo, papir, metal i plastiku.

JKP „Gradska čistoća“ je u periodu 2015, 2016, 2017 godina postavila i 81 nova reciklažna zvona namenjena za odlaganje staklene ambalaže kao i 41 kontejner za tekstil zahvaljujući kojima se beleži porast prikupljenih količina reciklabilnog otpada. Takođe, Služba reciklaže komunalnog otpada je izvršila planirani postupak za prenamenu postojećih 200 podzemnih kontejnera za komunalni otpad u reciklažni.

Zahvaljujući svim ovim inovacijama, za samo pola godine u 2017. je premašena ukupna količina prikupljenog reciklabilnog otpada u odnosu na celu 2016. godinu.

Do 2012.godine JKP „Gradska čistoća“ je funkcionisala sa zvanično jednim reciklažnim dvorištem na lokaciji „Ada Huja“. U periodu od 2012.do 2015. godine na ovoj lokaciji je postavljena savremena sortirna linija za razvrstavanje svih vrsta reciklabila iz mešanog otpada sakupljenog primarnom selekcijom sa teritorija centralnih opština grada Beograda. Postavljene su i linije za baliranje razvrstanog reciklabilnog otpada sa automatskim presama za baliranje. Sistem rada unapređen je kupovinom mašine za odvajanje plastičnih od metalnih delova kablova, kao i postavljanje trake sa magnetnom glavom za odvajanje metala.

Tokom 2016. godine otvoreno je reciklažno dvorište na Novom Beogradu a predviđeno je do kraja godine još jedno na lokaciji Autobaze „Gradske čistoće“ dok je u planu do 2020. da svaka opština ima po jedno reciklažno dvorište.

Sektor za edukaciju i ekološko informisanje JKP „Gradska čistoća“ kontinuirano sprovodi akcije u cilju informisanja i edukacije stanovništva na polju ekologije i reciklaže.

Edukativna akcija „Eko kesa za čistiji grad“ u koju mogu da se uključe sva domaćinstva sa deset beogradskih opština, čiji je cilj povećanje reciklabilnog i samanjenje komunalnog otpada se uspešno odvija već godinama a u okviru projekta uvođenja primarne separacije, sprovode se edukativne akcije u osnovnim školama i vrtićima za naše najmlađe sugrađane kao što su „Reciklažni dinar“ i „Eko-kviz“ sa ciljem da kroz igru i interaktivan rad, deca nauče kako se otpad selektuje i pravilno odlaže, kao i da steknu svest o značaju zaštite životne sredine i njihovoj ulozi u njenom očuvanju. „Eko-kviz“ je stekao takvu popularnost među đacima da je proširen i na nacionalni nivo, tako da đaci širom Srbije učestvuju u njemu i na taj način se, kroz igru, edukuju o značaju očuvanja životne sredine.

„Zelena“ industrija je budućnost i zato JKP „Gradska čistoća“, pored svoje redovne delatnosti, a u skladu sa strateškim opredeljenjem grada akcenat u svom razvoju i delovanju stavlja na razvoj i popularizaciju reciklaže i modernizaciju mehanizacije.