Fakultet zaštite na radu u Nišu je akreditovana visokoškolska obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu.

Fakultet organizuje i ostvaruje osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu. Fakultet obrazuje stručnjake za rad u malim, srednjim i velikim preduzećima, velikim poslovnim sistemima, ministarstvima, komunalnoj i sanitarnoj inspekciji, inspekciji za zaštitu od požara, institutima, organima uprave, obrazovnim ustanovama, osiguravajućim kompanijama i dr. Danas Fakultet ima istaknuto i značajno mesto u organizovanom sistemu inženjerstva zaštite na radu, inženjerstva zaštite životne sredine, inženjerstva zaštite od požara, upravljanja vanrednim situacijama, upravljanja komunalnim sistemom i upravljanja zaštitom životne sredine u zemlji i inostranstvu. Diploma Fakulteta zaštite na radu prihvaćena je i uvažena i van granica naše zemlje.

Fakultet danas ima preko 1.200 studenata. Obrazovno i naučno-istraživačke delatnosti realizuje 42 nastavnika i 13 asistenata.

Fakultet zaštite na radu

Od osnivanja diplomu Fakulteta zaštite na radu steklo je preko 5.000 studenata, diplomu osnovnih akademskih studija preko 700 studenata, diplomu master akademskih studija preko 390 studenata, magistra nauka preko 320 stručnjaka, a doktora nauka preko 90 vrhunskih istraživača.

Fakultet zaštite na radu u Nišu je akreditovan za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u naučnoj oblasti tehničko-tehnološke nauke – inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Fakultet podiže nivo i kvalitet uslova rada opremanjem laboratorija, kabineta, računarskih centara, biblioteke i drugih savremeno uređenih prostora za nastavu, kao i naučno-istraživački rad zahvaljujući projektima podržanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i iz predpristupnih fondova EU.

Laboratorije Fakulteta predstavljaju osnovu za poboljšanje kvaliteta nastave i bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblastima monitoringa životne sredine i energetske efikasnosti, upravljanja kvalitetom vazduha, zaštite od požara, ispitivanja opreme i sredstava za gašenje požara, ispitivanja hemijskih parametara radne i životne sredine, prevencije udesnih događaja, alarmnih sistema, bezbednosti mašina, ekotoksikologije, elektromagnetnih zračenja, inženjerskog projektovanja, buke i vibracija, ispitivanja bezbednosti opreme, elektronike i fizike.

Fakultet zaštite na radu

Naučno-istraživački rad ostvaruje se kroz saradnju sa privrednim, komunalnim i drugim institucijama u zemlji, kao i kroz naučnu i stručnu razmenu sa fakultetima i institutima iz inostranstva. U toku je realizacija većeg broja projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Do sada je realizovano više desetina naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i međunarodnih projekata.

Fakultet ima osam centara za transfer tehnologija i centar za tehnička ispitivanja osnovanih sa ciljem pružanja usluga trećim licima.

Naučni i istraživački rad prati razvijena izdavačka delatnost Fakulteta, kao i redovno publikovanje časopisa Safety Engineering. Fakultet izdaje udžbenike, monografije, zbirke zadataka, praktikume, kao i ostalu pomoćnu literaturu potrebnu za praćenje nastave na Fakultetu i ima biblioteku sa više od 10.000 bibliotečkih jedinica.

Na sajmu 112 EXPO Fakultet zaštite na radu u Nišu predstaviće studijske programe koje realizuje na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, kao i rezultate naučnoistraživačke, stručne i izdavačke delatnosti u prethodnom periodu.