Tehnički fakultet u Boru predstavlja jedinu državnu visokoškolsku ustanovu u istočnoj Srbiji. Deluje kao jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta.

Delatnost fakulteta obuhvata polje tehničko-tehnoloških nauka, a akreditovane (osnovne, master i doktorske) akademske studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi organizovane su u okviru studijskih programa Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

Nastavni kadar čine većinom poznati i priznati naučni radnici kod nas i u svetu, čime se garantuje visoki kvalitet budućeg kadra, počev od diplomiranih inženjera do doktora nauka.

Tehnički fakultet u Boru je organizator pet internacionalinih konferencija i izdaje četiri časopisa. Fakultet ima i razvijenu međunarodnu saradnju sa mnogobrojnim univerzitetima i institucijama u svetu, što kroz zajedničke projekte i druge vidove kooperacije nudi mogućnost studentima i nastavnicima Fakulteta da se značajnije uključe u procese mobilnosti karakteristične za savremeni evropski i svetski visokoobrazovni prostor.

U proteklih 57 godina postojanja na fakultetu je urađeno više od 1000 nacionalnih projekata finansiranih od strane odgovarajućih državnih i privrednih institucija kao i veliki broj međunarodnih projekata, a valorizovan je i značajan broj tehničko-razvojnih rešenja i patenata. Izdato je i više od 150 udžbenika i monografija, objavljeno preko 500 radova u časopisima međunarodnog značaja, više stotina radova u časopisima nacionalnog značaja kao i više hiljada saopštenja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima.