FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu, sa tradicijom dugom 58 godina. Poznat je i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom fakultetu rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer je od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju tehnika i dalje najtraženija.

Fakultet tehničkih nauka svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredu.

Novi proizvod iz laboratorija Fakulteta tehničkih nauka je „Pametno jaje“. Tim Keep it fresh sa Fakulteta tehničkih nauka kreirao je ovaj proizvod sa ciljem da poboljša kvalitet svakodnevnog života ljudi određujući životni vek kvarljivih prehrambenih namirnica merenjem temperature i vlage prostora u kome se nalazi. „Pametno jaje“ je tipičan proizvod koji ima obeležje „interneta stvari“. Veličine je kokošijeg jajeta i sadrži senzore temperature i vlažnosti vazduha, kao i odgovarajuću elektroniku da se poveže na internet. Osnovna namena je da merenjem temperature i vlage, u prostoru gde se nalazi, odredi životni vek kvarljivih prehrambenih namirnica koje se nalaze u tom prostoru.

Axon Voice Assistant – „govorni asistent“ – je aplikacija za upravljanje mobilnim telefonom putem glasa na srpskom jeziku i TTS sintetizator govora. Pored očigledne primene za korišćenje telefona, bez upotrebe ruku predstavlja i korisno pomagalo za osobe sa invaliditetom. U pitanju je i izuzetno značajan i aktuelan proizvod, jer slični primeri za engleski jezik, poput Eplove Siri i Majkrosoftove aplikacije Kortana, već postoje. Aplikacija „govorni asistent“ će se uskoro naći i na Play Store prodavnici pod operativnim sistemom Android.

Merenje u konceptu pametne distributivne mreže: Pouzdan i efikasan sistem za merenje i analizu snage i utrošene električne energije duž voda, sa mogućnošću lociranja termogenog opterećenja čija je snaga veća ili jednaka 2 kW po fazi.

Lаboratorija za meteorologiju: Projektovanje i razvoj mernih instrumenata; Razvoj softvera za podršku akreditovanim metrološkim laboratorijama; Etaloniranje mernih instrumenata.