На Београдском сајму се од 12. до 14. октобра одржавају две сродне и веома значајне манифестације – 12. Међународни сајам енергетике и 13. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – „EcoFair“. Учесници ових пословних манифестација су излагачи који представљају значајан део привреде из енергетског и еколошког сектора.

АНАХЕМ

АНАХЕМ је независна лабораторија са великим искуством у испитивању здравствене исправности и физичко-хемијским, микробиолошким и радиолошким анализама хране (прехрамбени производи, воће и поврће, дечија храна, дијететика, адитиви, храна за животиње…), воде (вода за пиће, отпадна вода, подземна, површинска, сирова, технолошка…), земљишта (загађење, квалитет), ваздуха (емисија, амбијентални ваздух), врши карактеризацију отпада (испитивање отпада за термички третман, физико-хемијски третман), испитивање предмета опште употребе (дечје играчке, посуђе, амбалажа, текстил, детерџенти, козметика, дувански производи,…), мерење буке (у радној околини и животној средини), испитивање услова радне околине (физичке, хемијске и биолошке штетности, физички параметри)…

АНАХЕМ користи савремену опрему и међународно признате методе и поступке у раду. Сви аналитичари који учествују у активностима Лабораторије поседују вишегодишње искуство у раду, а више њих поседује највиша научна и стручна звања.

АТБ СЕВЕР

АТБ СЕВЕР д.о.о. из Суботиице једна је од најстаријих фабрика за производњу ротационих електричних машина у југоисточној Европи, а данас, после приватизације од 2005. године, члан је пословног система АТБ Аустрија.

Данас у власништву АТБ СЕВЕР д.о.о. послује фабрика машинске опреме за рударство и енергетику АТБ ФОД д.о.о., на локацији у Бору.

Компанија је позната као испоручилац комплетне електроопреме и услуга електроинжењеринга у рударству, енергетици, црној и обојеној металургији, индустрији и водопривреди. Производи и испоручује електромоторе, развијене према захтеву купца, који задовољавају најсложеније техничке захтеве електромоторних погона у нуклеарним и термоелектранама, површинским коповима угља и бакра (багери, транспортери, одлагачи), подземним рудницима, рафинеријама, платформама за експлоатацију нафте и гаса итд., и то у најсуровијим хладним и топлим, морским климатским регионима.

ХИДРОИСТЕЛ

Основно опредељење предузећа ХИДРОИСТЕЛ је производња електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије, у складу са дугорочним опредељењем Републике Србије датим кроз: Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, Законом о енергетици, Уредби о мерама постицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије.

Предузеће Хидроистел је 2009. године узело у дугорочни закуп (30 година) постојећу МХЕ Прохор Пчињски на реци Пчињи, на југоистоку Србије, од Српске православне цркве – манастира Свети Прохор Пчињски са уговорном обавезом да ПД Хидроистел до повратка инвестиције припадају 2/3 укупно произведене електричне енергије, а манастиру 1/3. По повраћају инвестиције, укупни приходи делили би се са манастиром у односу 50-50 одсто.

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Београду је, у својој области, највећа и најстарија наставно-научна установа у Србији. Био је и остао расадник кадрова који су оснивали сродне факултете, научне и развојне институте и успешно обављали различите задатке у предузећима процесне индустрије у земљи и свету. На ТМФ-у тренутно раде 103 наставника, 23 сарадника, 54 истраживача-приправника и истраживача-сараданика, као и 86 сарадника Иновационог центра (кћерке фирме) ТМФ-а. Студената свих категорија има око 1900.

Настава је организована кроз акредитоване академске основне, мастер и докторске студије на више студијских програма: 1) Хемијско инжењерство са изборним подручјима: Хемијско процесно инжењерство, Органска хемијска технологија, Полимерно инжењерство, Фармацеутско инжењерство, Неорганска хемијска технологија, Контрола квалитета и Електрохемијско инжењерство, 2) Инжењерство материјала са изборним подручјима: Полимерни материјали, Композитни материјали, Керамички материјали, Метални материјали и Графичко инжењерство, 3) Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 4) Инжењерство заштите животне средине, 5) Металуршко инжењерство, 6) Текстилна технологија, 7) Хемија (само докторске студије).

На „EcoFair“-у 2016. ТМФ наступа и „дели“ штанд са Градом Чачком. У заједничкој агенди за пратећи програм, ТМФ је заступљен бројним значајним темама, као што су „Примена реактора са фонтанско-флуидизованим слојем у технологији пречишћавања отпадних вода“ (среда, 13:00-13:30, Милена Кнежевић), „Могућности искоришћења отпадне кафе: од извора фитохемикалија до производње активног угља“ (среда, 13:50-14:10, Марија Павловић),“Зеолит: магично дејство минерала у завршном поступку обраде воде“ (среда, 14:10-14:30, Јелена Миленковић), „Изазови у управљању отпадом у Србији“ (петак, 11:30-12:00, Владимир Павићевић), „Пречишћавање отпадних вода текстилне индустрије унапређеним оксидационом процесима“ (петак, 12:00-12:20, Марија Лучић Шкорић) и друге.

ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА

ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА д.о.о. је специјализовано предузеће за производњу ватрогасних возила, противпожарних апарата и опреме, комуналних возила и возила за путарску индустрију. Једино је предузеће у Србији које има лиценцу и атесте за производњу и сервисирање комплетног програма противпожарне опреме.

Компанија производи све типове ватрогасних возила за потребе цивилних и војних ватрогасних јединица, као и возила за гашење шумских пожара, пожара у индустрији и на аеродромима.

Возила су резултат сопственог развоја и пројектована у складу са домаћим и међународним прописима и стандардима. У својој дугогодишњој историји пословања, Ватроспрем је испоручио преко 5.000 ватрогасних и 6.000 комуналних возила, произвео и пласирао преко 3.500.000 противпожарних апарата и са својом ватрогасном опремом и сервисним услугама присутан је у преко 35 земаља света.

Њихов сектор противпожарног инжењеринга пружа услуге пројектовања, монтаже и сервисирања свих типова инсталација за гашење пожара у складу са домаћим и страним прописима. Поседују лиценце за пројектовање и извођење система за гашење водом (аутоматски спринклери), пеном и гасовитим средствима (ЦО 2 , ФМ-200).

ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА је једини овлашћен за послове складиштења и дистрибуције као и за сервисирање халонских инсталација и апарата у складу са домаћим прописима и одредбама међународних уговора које је потписала наша земља.