УПУТСТВО ЗА ОВЕРУ ПРОЈЕКТА

Сваки излагач који самостално гради штанд и сваки извођач кога излагач ангажује за изградњу штанда, дужни су да Пројектном бироу Сајма доставе пројекат штанда на одобрење, а најкасније три дана пре почетка периода монтаже штандова. Период монтаже и демонтаже унапред одређује организатор приредбе, о чему је излагач обавештен приликом пријављивања.

Пројекти се достављају искључиво на маил адресу: overaprojekta@sajam.rs у ПДФ формату А4, вертикална орјентација, и морају садржати:

 • цртеж основе штанда
 • цртеж изгледа штанда
 • технички опис штанда са наведеним свим материјалима коришћеним при изради зидова штанда, пода штанда
 • цртеж мора бити искотиран или
 • 3Д цртеж штанда из 2 угла са техничким описом штанда

Сваки Пројекат послат на одобрење мора садржати и следеће информације:

 • назив излагача и извођача
 • назив сајамске манифестације
 • број хале
 • број штанда
 • особа за контакт
 • број телефона/факса
 • e-mail адресу

Формулар за оверу пројекта (ПДФ)

 

Сваки извођач је у обавези да попуни Пријаву којом се регулиши права и обавезе извођача на манифестацијама Београдског сајма.

Молимо све излагаче и извођаче да се пре пројектовања штанда упознају са Правилником о учествовању на приредбама Београдског сајма и шематским приказом ЗОНА – висинских ограничења градње штандова по халама.

Обавезу плаћања накнаде заједничких трошкова и овере пројекта сноси извођач – фирма која гради штанд.

Уколико излагач сам гради штанд, његова обавеза је овера пројекта и плаћања накнаде заједничких трошкова.

Цене накнаде заједничких трошкова са овером пројекта износи 480,00 дин/м2

Излагачи које штандове граде преко Пројектног бироа Београдског сајма не плаћају накнаду заједничких трошкова

Табела рачунања квадратуре која се фактурише:

 • 0-150м2 – обрачунуава се сваки м2
 • 151-300м2 – фиксно 150м2 + 40% разлике између 300 и 150м2
 • 301-500м2 – фиксно 210м2 + 30% разлике између 500 и 300м2
 • više od 500м2 – фиксно 270м2 + 20% разлике између стварне квадратуре и 500м2

Све цене су без урачунатог ПДВ-а.