Општа правила о учествовању на приредбама Београдског сајма (ПДФ)

Шематски приказ зона у халама

Sematski prikaz zona u halama 2016