Ускоро почиње Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – 112 ЕXПО, манифестација значајна за презентенцију свих друштвених и привредних потенцијала намењених супротстављању непредвидивим и неочекиваним догађајима, као и ванредним ситуацијама које угрожавају људске животе и имовину. Идемо у сусрет Сајму и представљамо излагаче.

CP SECURITY

CP SecurityКомпанија CP SECURITY специјализовала се у проналажењу решења из области безбедности и контроле приступа.

На сајму 112 EXPO представиће систем закључавања – систем мастер кључа. У оваквом систему власник више објеката може уз помоћ једног кључа, који не може бити копиран, имати приступ свим објектима. Овакав систем подразумева уградњу цилиндара високог квалитета и високог степена сигурности.

На штанду компаније CP Security посетиоци ће имати прилику да опробају апарате за бројање новца, који поред бројања новца имају и функцију детектовања фалсификованих новчаница. Такође, ту су и читачи пасоша високог квалитета.

Систем евиденције радног времена је нешто што у CP Security означавају као ексклузивитет у својој понуди. Уз систем евиденције радног времена могуће је у сваком тренутку имати увид у понашање запослених, као и добијање редовних извештаја у зависности од захтева.

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

MUP SVSСектор за ванредне ситуације МУП РС, један од програмских и организационих стубова сајма112 EXPO, настоји да изгради, одржи и унапреди способност читаве нације да превентивно делује на ризике и да одговори на изазове и ублажи последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион. Сектор обједињује све постојеће ресурсе у заштити, спасавању и реаговању у ванредним ситуацијама.

Од 2006. године организована је модерна служба која, поред ватрогасаца-спасилаца, у свом саставу има и управе које се баве превентивном заштитом, управљањем ризицима и цивилном заштитом. Велики труд улаже се у побољшање организације, јачање људских капацитета и снабдевање опремом у циљу подизања безбедности и смањања броја жртава и материјалне штете.

Оперативну срж Сектора чине припадници оперативних ватрогасно-спасилачких јединица. У сваком моменту њих 3.000 је спремно да пружи свој максимум у заштити и спасавању грађана у Републици Србији. Несреће у различитим видовима – пожари, поплаве, земљотреси, клизишта, хемијски акциденти – могу се догодити свуда, у сваком моменту и без упозорења. Стога је приоритет Сектора висока професионалност и могућност благовременог реаговања. Сектор за ванредне ситуације поред основних ватрогасно-спасилачких јединица има и специјалистичке тимове за спасавање у случају земљотреса, поплава, саобраћајних несрећа и за спасавање у случају техничко-технолошких и удеса са опасним материјама.

Сектор за ванредне ситуације обавља послове нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, превентивно-техничке, образовне, информативно-васпитне и друге природе за организовање, планирање, спровођење, контролу мера заштите животне средине, здравља и материјалних добара грађана, очување услова неопходних за живот и припремање за превладавање ситуације у условима пожара, елементарних непогода техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја и других стања, опасности већих размера које могу да угрозе здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују штету већег обима и пружање помоћи код отклањања последица (смањивање и санација) проузрокованих у ванредним ситуацијама, а посебно: израда и предлагање закона, норматива и препорука који испуњавају захтеве Европске уније у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у циљу потпуног правног уређивања за обављање послова; успостављање институционалних, организационих и персоналних услова за спровођење заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; преузимање превентивних мера ради спречавања избијања пожара и ублажавања последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и сл. као и превенција у циљу спречавања угрожавања здравља грађана услед дејства опасних материја и других стања опасности; врши стручно оспособљавање припадника организационих јединица на пословима делокруга Сектора (управе и одељења) и др.

Сектор има 27 организационих јединица на локалном нивоу.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

Tehnikum TaurunumВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ“ је акредитована државна школа. Школује струковне инжењере и специјалисте струковне инжењере у областима Заштите од пожара и спасавања, Безбедности и здравља на раду, Машинског инжењерства и Саобраћајног инжењерства.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ, иначе један од едукативних ослонаца и најпожељнијих учесника манифестација као што је 112 EXPO, има на располагању 2.200 квм простора за одржавање наставе на матичној, земунској локацији школе, са добром структуром простора у складу са стандардима. Наставу одржава 50 наставника и сарадника у настави, од којих је половина са научним степеном доктор наука. Има богату стручну библиотеку са читаоницом у оквиру библиотеке и рачунарима у библиотеци који су повезани са интернетом; интернет клуб у оквиру Центра за рачунарство и информатику; развијен информациони систем, обезбеђену стручну праксу за студенте итд.

Наставни планови и програми које ова Школа обезбеђује својим студентима говоре у прилог тврдњи да је ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ незаобилазна карика у систему свеукупне заштите и безбедности појединаца, друштва и државе у целини.

Од свог оснивања, Школа је развијала сарадњу са привредом. Таква сарадња могла је да се реализује захваљујући наставном кадру који је дошао из привреде, са добрим инжењерским искуством. Касније је Школа такође вршила избор наставног кадра из привреде, инситута и са факултета, који је поред наставе испољавао и афинитет према сарадњи са привредом и институтима на конкретним инжењерским или развојним пројектима.

Школа поседује лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду и лиценцу за преглед и испитивање опреме за рад.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Борба за здраво и безбедно радно место ће и на овогодишњем сајму 112 EXPO бити тежиште активности Управе за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Ова Управа ће настојати да свест о важности примене мера безбедности и здравља на радном месту још више приближи онима који од тога имају највише користи – свим учесницима у радном процесу, али и заинтересованој јавности у целини.

Систематско и континуирано унапређивање знања у области безбедности и здравља на раду сваког појединца, заједно са социјалним партнерима, инспекторима рада, лицима за безбедност и здравље на раду, координаторима за израду пројеката и координаторима за извођење радова, основа је деловања ове Управе.

Једна од примарних обавеза ове Управе је и старање о хармонизацији, односно усаглашавању прописа са прописима Европске уније и Међународне организације рада и, између осталог, подстицање образовања и развијања културе рада у области безбедности и здравља на раду, а све у складу са позитивним правним решењима у области безбедности и здравља.

Ова Управа даће свој допринос у већини панела, презентација и тематских дискусија у оквиру стручног пратећег програма 112 EXPO, као што су „Нове политике у безбедности и здрављу на раду“, „Практична примена техничких захтева за личну заштитну опрему“, „Предлог правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи“, „Европске награде добре праксе“, „Социјални дијалог и безбедност и здравље на раду“, „Усавршавање знања лица за безбедност и здравље на раду“ итд.

ВАТРОИВАЛ

VatroivalДруштво за консалтинг, менаџмент и сервисирање ватрогасне опреме ВАТРОИВАЛ ДОО специјализовано је за услужно вођење послова из области заштите од пожара (ЗОП) и безбедности и здравља на раду (БЗР) као и услугу техничког одржавања разних система.

Поред услуга обављања послова стручног лица из ЗОП-а и БЗР-а за трећа лица као и израде правно-техничке документације из тих области, нуде испоруку и сервис комплетне ватрогасне опреме, пројектовање, уградњу и одржавање стабилних система за дојаву и гашење пожара. Врше мерења отпора електроинсталација ниског напона, громобранских инсталација, статичког електрицитета и преглед опреме у екс заштити. Нуде и услугу прегледа електро инсталација термовизијском камером.

Ватроивал је званични партнер фирме Schrack за продају, уградњу и одржавања система за дојаву пожара и једини у региону има пунионицу/претакалиште за ФМ200 и Новец 1230 средства за системе за гашење пожара у ИТ сектору.