ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ је стручна установа, која обавља делатност истраживања, заштите и унапређења националне природне баштине.

Завод се бави израдом студија заштите заштићених подручја, радом на очувању биолошке и геолошке разноврсности, стручним надзором у природним добрима, праћењем стања дивљих врста, издавањем услова и мишљења о утицају на животну средину различитих активности у природи, извођењем програма едукације, ради на очувању природе Србије.

Заштита природних добара подразумева комплексна истраживања, вредновање одређеног подручја и израду студија заштите којом се утврђују природне вредности, категорија заштићеног подручја и мере и режими заштите. На основу ових истраживања и студија која су на основу њих настала, у Србији су заштићена 463 подручја која чине 6,54% територије Србије. Подручја природе у Србији се штите и кроз еколошку мрежу. Националном еколошком мрежом обухваћено је 101 подручје, у оквиру које се налазе међународно значајна станишта и то 36 за птице, 59 за биљке, 13 за дневне лептире и 61 Емералд европско подручје.

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Послове заштите природе реализују стручни сарадници Завода. У реализацији послова учествује мултидисциплинарни тим стручњака као што су биолози, геолози, инжењери шумарства, пејзажни архитекти, просторни планери, спелеолози, инжењерик пољопривреде и други профили специјализиовани за област очувања природе и одрживог развоја.

У свом раду Завод сарађује са државним и невладиним организацијама, научним и образовним институцијама, као и међународним организацијама.

На свом штанду на Сајму екологије, Завод ће у представљању заштите природе акценат ставити на методологију рада у области заштите биљних и животињских врста у заштићеним подручјима и урбаним срединама. На Сајму ће бити представљен и рад у области промоције наше природне баштине и најновија издања Завода, као што су стручне и популарне монографије о заштити природе и врста, и образовно-промотивни материјали.