Факултет заштите на раду у Нишу је акредитована високошколска образовно-научна установа у саставу Универзитета у Нишу.

Факултет организује и остварује основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије у области инжењерства заштите животне средине и заштите на раду. Факултет образује стручњаке за рад у малим, средњим и великим предузећима, великим пословним системима, министарствима, комуналној и санитарној инспекцији, инспекцији за заштиту од пожара, институтима, органима управе, образовним установама, осигуравајућим компанијама и др. Данас Факултет има истакнуто и значајно место у организованом систему инжењерства заштите на раду, инжењерства заштите животне средине, инжењерства заштите од пожара, управљања ванредним ситуацијама, управљања комуналним системом и управљања заштитом животне средине у земљи и иностранству. Диплома Факултета заштите на раду прихваћена је и уважена и ван граница наше земље.

Факултет данас има преко 1.200 студената. Образовно и научно-истраживачке делатности реализује 42 наставника и 13 асистената.

Факултет заштите на раду

Од оснивања диплому Факултета заштите на раду стекло је преко 5.000 студената, диплому основних академских студија преко 700 студената, диплому мастер академских студија преко 390 студената, магистра наука преко 320 стручњака, а доктора наука преко 90 врхунских истраживача.

Факултет заштите на раду у Нишу је акредитован за обављање научно-истраживачке делатности у научној области техничко-технолошке науке – инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Факултет подиже ниво и квалитет услова рада опремањем лабораторија, кабинета, рачунарских центара, библиотеке и других савремено уређених простора за наставу, као и научно-истраживачки рад захваљујући пројектима подржаних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и из предприступних фондова ЕУ.

Лабораторије Факултета представљају основу за побољшање квалитета наставе и бављење научно-истраживачким радом у областима мониторинга животне средине и енергетске ефикасности, управљања квалитетом ваздуха, заштите од пожара, испитивања опреме и средстава за гашење пожара, испитивања хемијских параметара радне и животне средине, превенције удесних догађаја, алармних система, безбедности машина, екотоксикологије, електромагнетних зрачења, инжењерског пројектовања, буке и вибрација, испитивања безбедности опреме, електронике и физике.

Факултет заштите на раду

Научно-истраживачки рад остварује се кроз сарадњу са привредним, комуналним и другим институцијама у земљи, као и кроз научну и стручну размену са факултетима и институтима из иностранства. У току је реализација већег броја пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. До сада је реализовано више десетина научно-истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и међународних пројеката.

Факултет има осам центара за трансфер технологија и центар за техничка испитивања основаних са циљем пружања услуга трећим лицима.

Научни и истраживачки рад прати развијена издавачка делатност Факултета, као и редовно публиковање часописа Safety Engineering. Факултет издаје уџбенике, монографије, збирке задатака, практикуме, као и осталу помоћну литературу потребну за праћење наставе на Факултету и има библиотеку са више од 10.000 библиотечких јединица.

На сајму 112 EXPO Факултет заштите на раду у Нишу представиће студијске програме које реализује на основним, мастер и докторским академским студијама, као и резултате научноистраживачке, стручне и издавачке делатности у претходном периоду.