Studije grafičkog inženjerstva su jedinstvene na prostorima naše zemlje i obuhvataju savremeno interdisciplinarno područje u kom su uz grafiku i dizajn prisutne još neke nauke kao što su računarstvo, elektronika, elektrotehnika, komunikacije, menadžment i ekonomija. Na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izučavaju se grafičke tehnologije u tehničko-tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem predmeta koji se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda, izradom multimedijalnih sadržaja (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence), izradom ambalaže i sl.

Ova struka obrazuje buduće inženjere grafičkih tehnologija i dizajna za rešavanje sve složenijih zadataka koji prožimaju sve faze ciklusa grafičke proizvodnje. Od prvog koraka oblikovanja i projektovanja grafičkih proizvoda preko njihove efikasne i kvalitetne izrade uz uvažavanje ekoloških postupaka proizvodnje u cilju povećanja stepena reciklaže i ponovnog korišćenja svih materijala.

GRID - grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad

Za studije grafičkog inženjerstva i dizajna fakultet raspolaže kvalitetnim kadrom sa velikim iskustvom i u svetu priznatim rezultatima. Predavanja i vežbe su interaktivnog karaktera i odvijaju se u moderno opremljenim učionicama fakulteta i u okviru GRID Grafičkog centra. Grafički centar organizovan je kao posebna organizaciona jedinica u sklopu Departmana organizacione strukture Fakulteta tehničkih nauka i raspolaže novom, modernom opremom koja se koristi u nastavi i u eksperimentalnom, naučnom radu. Važno je napomenuti da je GRID Grafički centar najopremljeniji laboratorijski prostor korišćen za edukativne svrhe na visokoškolskim ustanovama ovog tipa, kako u zemlji tako i u okruženju.

Departman će se na Grafimi 2018. predstaviti kroz seriju predavanja kako bi posetioci sajma imali predstavu o aktuelnostima na tržištu, kao i novitetima u obrazovnom procesu.